..... DOM KULTURY W KAŁUSZYNIE ..... obrazek
Następne >>
KAŁUSZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
MIĘDZYPOKOLENIOWY ZESPÓŁ "RAZEM" REPREZENTUJĄCY UTW KAŁUSZYN
obrazek


obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

obrazek

obrazek
obrazek

WARSZTATY PLASTYCZNE
obrazek

obrazek
STROIKI WIELKANOCNE 19.04.2011
obrazek
WARSZTATY PLASTYCZNE UTW PALMY WIELKANOCNE 12.04.2011
obrazek
obrazek

WIELKANOCNE STROIKI-WARSZTATY 7.04.2009
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek


BUKIECIARSTWO
ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA SENIORÓW W GMINIE KAŁUSZYN "
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek


MIĘDZYPOKOLENIOWY TEATR OBRZĘDOWY "RAZEM" W KRAKOWIE 3-5.12.2008
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazekKałuszyn w Krakowie
na
Przeglądzie Amatorskich Teatrów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Międzypokoleniowa Twórczość Teatralna
w dniach 3.12 – 5.12.2008 r.
Zespół Teatralny „ Razem” gościł na scenie Muzeum Sztuki
i TechnikiJapońskiej "Manggha" .W skład zespołu wchodzą Słuchacze Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z zespołu „ Kasianiecka”. Zespół przygotowała do przeglądu Pani Teresa Kowalska. W Krakowie pokazaliśmy spektakl „ Rodzinne Kolędowanie”.
Celem przeglądu było przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu ludzi starszych w środowisku poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpośredniego kontaktu z aktywnymi seniorami oraz kształtowanie wizerunku seniora jako osoby otwartej, pełnej inwencji twórczej i ciekawej świata. Pobyt w Krakowie był bardzo pracowity a jednoczesnie pokazał jak wspaniale dzieci potrafiły wspólnie z naszymi seniorami współpracować i wzajemnie sobie pomagać.

8.11.2007 Pierwszy wykład dla słuchaczy KAŁUSZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
obrazek,obrazekKULINARIA
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek


MUZYKOTERAPIA
obrazek,obrazek
obrazek,obrazek
Dom Kultury w Kałuszynie majac na celu uaktywnienie mieszkańców gminy powołał Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2007 r
KUTW powstał z inicjatywy Pani Zofii Wołkiewicz zastępcy Burmistrza Kałuszyna. Zbadaliśmy potrzeby i zainteresowanie przyszłych słuchaczy, przeprowadzając ankietę, na jej podstawie ustalono rodzaj zajęć i tematykę. Największym zainteresowanie mieszkańcy wykazali tematami: kulinaria , ziołolecznictwo, komputer i internet, teatr,ogrodnictwo , spotkania z lekarzami / ratownictwo medyczne, specjaliści/.
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w tych dziedzinach.

20 sierpnia 2007 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z pierwszymi chętnymi, na którym ustalono zakres nauczania, częstotliwość zajęć. Niezależnie od edukacji Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie integrował uczestników. W planach KUTW są wyjazdy placówek
kulturalno - oświatowych , spotkania z ciekawymi ludźmi.


Od października 2007r. rozpoczął swoją działalność Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTW), który będzie działał przy Domu Kultury w Kałuszynie.
Cele KUTW realizowane będą poprzez uczestnictwo słuchaczy w zajęciach otwartych, a także w ramach sekcji i innych form działalności w danym roku szkolnym. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie gminy Kałuszyn, która ukończyła 40 rok życia, jest czynna zawodowo lub jest emerytem, rencistą, bez względu na poziom wykształcenia, wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia umiejętności poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu roku akademickim.

W dniu 7.11.2007 odbyła się uroczysta inauguracja Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny Dzieje szlachty w parafii Kałuszyn i okolicach od XV wieku –wygłosił dr A Nowik.
Mamy nadzieję i głęboko wierzymy że nasza inicjatywa będzie skupiała wielu słuchaczy , a uniwersytet pozwoli nie tylko na zaspakajanie wiedzy słuchaczy ale również na integrowanie się poprzez realizowanie własnych pomysłów , marzeń i ciekawe spędzenie wolnego czasu.REGULAMIN SŁUCHACZA
KAŁUSZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1.Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTW) działa przy Domu Kultury w Kałuszynie.
2.KUTW jest powołany do aktywizacji osób starszych w zakresie edukacji, kultury, turystyki i ochrony zdrowia.
3.Cele KUTW realizowane są poprzez uczestnictwo słuchaczy w zajęciach otwartych, a także w ramach sekcji i innych form działalności w danym roku akademickim.
4.Bieżącą działalnością KUTW kieruje rektor, który reprezentuje KUTW na zewnątrz i składa sprawozdania z rocznej działalności.
5.Merytoryczne wsparcie KUTW zapewnia Rada Programowa, będąca ciałem doradczym.
6.Słuchaczem KUTW może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie Gminy Kałuszyn, która ukończyła 40 rok życia, nieczynna zawodowo (np.: emeryt, rencista), bez względu na poziom wykształcenia, wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia umiejętności poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.
7.Kandydat na słuchacza KUTW zobowiązany jest do złożenia wypełnionej Deklaracji Słuchacza KUTW, na podstawie której rektor KUTW decyduje o zakwalifikowaniu danej osoby.
8.Po zakwalifikowaniu słuchacz dokonuje w banku lub na poczcie opłaty semestralnej w wysokości 10 zł.
9.Zapisy słuchaczy potwierdzające ich udział w zajęciach w danym roku akademickim przeprowadza się co roku we wrześniu.
10.Nowych słuchaczy w ciągu roku akademickiego przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.
11.Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i trwa do czerwca. Rok akademicki podzielony jest na 2 semestry. Po zakończeniu każdego semestru, słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu, stanowiące zaliczenie zajęć realizowanych w semestrze.
12.Od słuchacza KUTW wymaga się:
a.aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b.punktualności i przygotowywania się do zajęć,
c.uczestniczenia w życiu KUTW poprzez pracę w sekcjach i innych formach działalności,
d.pomagania innym słuchaczom,
e.informowania o dłuższych nieobecnościach.
13.Słuchacz KUTW otrzymuje indeks, a po pozytywnym zaliczeniu zajęć dyplom ukończenia KUTW, który ma charakter symboliczny.
14.Słuchacz KUTW może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w wyniku długotrwałej nieobecności na zajęciach. Zwrot opłat nie przysługuje.
15.Poza wykładami KUTW oferuje się również słuchaczom zajęcia seminaryjne w ramach sekcji, dzięki którym słuchacze mają szansę pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą interesujących ich zagadnień oraz wymiany poglądów na tematy z określonych dziedzin.
16.Słuchaczy reprezentuje Rada Słuchaczy KUTW wybierana na okres roku akademickiego, która zajmuje się m. in. organizacją okolicznościowych spotkań.

17. Rada Programowa
1. Rada Programowa KUTW jest organem doradczym.
2. RP uchwala i zatwierdza tematykę wykładów oraz proponuje kadrę wykładowców
o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych celem uzyskania przez KUTW jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć.
3. Do kompetencji Rady Programowej należą:
- opiniowanie propozycji form dokształcania i aktywizacji osób starszych
- opiniowanie merytorycznego zakresu zajęć oraz najlepszej jakości kształcenia
- opiniowanie programów studiów z punktu widzenia ich przydatności
- podejmowanie działań promocyjnych
- pomoc w rozszerzaniu współpracy naukowej i dydaktycznej
- opiniowanie planów pracy KUTW
- analizowanie sprawozdań z działalności KUTW
- wnioskowanie o podjęciu określonych form kształcenia i aktywizacji.
4. W skład Rady Programowej wchodzą:
- Dyrektor DK
- Przewodniczący Rady Słuchaczy
- przedstawiciele świata nauki z wyższymi tytułami naukowymi – doktora i profesora
z różnych dziedzin.
5. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje rektor na okres co najmniej jednego roku akademickiego.
6. Rada Programowa opracowuje program działania oraz kalendarz posiedzeń.
7. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się przynajmniej raz w semestrze.
8. Posiedzeniom Rady Programowej w pełnym składzie przewodniczy rektor lub upoważniony przez Niego członek Rady Programowej.
9.Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
10. W skład Rady Programowej wchodzi 5 osób.

18. Rada Słuchaczy
1.Rada Słuchaczy jest przedstawicielem słuchaczy KUTW.
2.Rada Słuchaczy wspiera działania koordynatorów KUTW.
3.Wybór Rady Słuchaczy
- Rada wybierana jest spośród i przez słuchaczy KUTW na czas roku akademickiego
w wyborach bezpośrednich, na walnym zebraniu słuchaczy.
-w skład rady wchodzi 3 osoby. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę. Rada spotyka się co dwa miesiące z koordynatorami KUTW w celu omówienia bieżących spraw. Rada Słuchaczy składa sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu semestru.
4. Rada Słuchaczy ma prawo zgłaszania wniosków do Rady Programowej w sprawach doboru tematów prowadzonych zajęć.
5. Rada Słuchaczy ma obowiązek współpracować z Dyrektorem DK i Radą Programową we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych, w szczególności:
przestrzegania przez słuchaczy Regulaminu KUTW
aktywnego uczestnictwa w zajęciach celem osiągnięcia jak najwyższego efektu dydaktycznego.
6. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 3 osoby.

19. Komisja Rewizyjna
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie - 3
2.  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna
3.  Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność KUTW pod względem:
        1) legalności,
        2) gospodarności,
        3) rzetelności,
        4) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
7. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
8. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
          1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
          2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
          3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
          4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
          5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
          6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli   wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
          7) datę i miejsce podpisania protokołu,
          8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
9. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.default
default